Privacy verklaring ATC Sloterplas Spieringhorn

 

Privacy Verklaring ATC Sloterplas, juni 2018  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Algemene Tennis Club Sloterplas aan een lid of bezoeker van de vereniging. De Vereniging ATC Sloterplas is gevestigd op Sportpark Spieringhorn 10 in Amsterdam. De vereniging is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 40532514 Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van ATC? Neem dan contact met ons op via [email protected]  

1. Jouw privacy

ATC heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden uit te voeren. ATC vindt het belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van groot belang. In privacyverklaring geven wij informatie over de wijze waarop ATC persoonsgegevens van leden en / of bezoekers verwerkt.  

2. Privacy Verklaring

ATC hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ATC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.  

3. Welke gegevens worden opgeslagen?

Basisgegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), geslacht, geboortedatum, bondsnummer KNLTB, speelsterkte en (tijdelijke) groepsindelingen voor competities, toernooien een overige activiteiten. Additioneel: bankrekeningnummer, foto. De gegevens worden bij aanvang opgeslagen zoals je deze zelf hebt opgegeven in het aanmeldformulier voor lidmaatschap.        

4. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ATC persoonsgegevens van leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt. Als je lid wordt van ATC Sloterplas verzamelt en verwerkt ATC jouw persoonsgegevens; Om je aan te melden als lid van de vereniging en bij de tennisbond (KNLTB); Om de ledenadministratie te kunnen voeren en je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden; Om de financiële administratie te kunnen voeren en periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren; Om het contact en samenspel tussen de leden mogelijk te maken en te bevorderen; Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden; Om je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken van de vereniging, rechtstreeks per email maar ook bijvoorbeeld via website en social media.  

4. Verstrekking aan derden

ATC zal nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.  

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

6. E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie en attenderingen, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc. Wanneer je lid bent van ATC ontvang je automatisch digitale nieuwsbrieven/berichten van de vereniging. Je kunt je daarvoor afmelden door een bericht te sturen naar info@atcsloterplas.  

7. Toegang tot de gegevens

Toegang tot jouw gegevens hebben de bestuursleden van de vereniging voor de uitvoering van hun taken. Een lijst met de basisgegevens van alle leden is toegankelijk voor elk verenigingslid na inloggen op het besloten deel van de verenigingswebsite met een persoonlijke toegangscode en password. Bij een verzoek om lid te worden van de vereniging wordt op het aanmeldformulier toestemming gevraagd om de persoonsgegevens op deze semi-openbare lijst te plaatsten.  

8. Bewaartermijn

ATC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.  

9. De website en links naar en van andere websites

ATC slaat geen (persoons)gegevens op bij gebruik van de website, anders dan algemene gegevens in geaggregeerde vorm ten behoeve van statistiek en kwaliteitsverbetering van de site. De verenigingswebsite kan links naar externe websites opnemen. ATC is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die direct of indirect gekoppeld zijn aan de website van ATC.  

9. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van de website en alle informatie binnen deze website berust bij ATC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ATC. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ATC.  

10. Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring, dan kun je deze richten aan: secretaris ATC, via e-mail [email protected]. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

11. Wijzigingen

Wanneer je jouw gegevens wilt corrigeren of een toestemming voor plaatsing op de ledenlijst wilt intrekken, geef dit dan door aan de secretaris via [email protected].   ATC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wanneer ATC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop ATC jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in een nieuwsbrief of tijdens de ALV.